︎

Om ProjektetSkogssvamp är ett pågående projekt för att utveckla en webbapplikation som konkret och pedagogiskt ska kommunicera hur förekomsten av svampar kan se ut i olika skogsbestånd. Applikationen är tänkt att visualisera den i huvudsak osynliga mångfalden av mykorrhiza- och nedbrytarsvampar. Användare kommer också kunna testa och se hur olika skogsskötsel potentiellt påverkar artsammansättningen av marksvamp.

I slutet av projektet analyseras möjligheterna att utveckla visualiseringar för annan biologisk mångfald på egna bestånd över en skogsgeneration.

Projektet är baserat vid Sveriges lantbruksuniversitet och planeras ske med hjälp av medverkan från bland annat skogsägare, Skogforsk, Artdatabanken och Skogsstyrelsen.Metod
Visualiseringarna görs verklighetsnära genom att användare anger egna uppgifter om trädslag, beståndsålder, fältskikt och koordinater som kopplas till uppgifter om art och frekvens av vilka marksvampar som förväntas förekomma i beståndet.

Svampuppgifterna tillhandahålls från en pågående e-DNA-undersökning som görs i Markinventeringens och Riksskogstaxeringens regi sedan 2015. Den omfattar för närvarande ca 2500 skogar (2022).

För information om svampuppgifterna besök svamparisverige.se (fn visas 1800 skogar).

Generaliserat för skogstillstånd och lokalisering i Sverige kommer applikationen att visa vilka marksvampar som kan förekomma i ett bestånd och hur deras mycelutbredningar kan se ut. Arter och förekomster visualiseras rumsligt i en digital modell där marken visas transparant med trädens rötter och mångfalden av svampars mycel synliga. Vi planerar att applikationen kompletteras med uppgifter om potentiellt förekommande matsvampar och rödlistade svampar från SLU-Artdatabanken.

I applikation tillåts användare jämföra och se hur marksvampar kan påverkas och utvecklas vid olika slag av skogsskötsel och olika varianter av naturhänsynSe Svampen
i din Skog


Hur många olika svampar finns i min skog?

I Sverige är det vanligt med i storleksordningen tusen olika svampar i ett bestånd där mellan hundra och tvåhundra kan vara olika arter mykorrhizasvampar. Även om svamparna inte är synliga ovan mark lever de nere i jorden bland trädrötterna; hela marken är likt en stor mycelmatta.

Ett mindre antal arter är vanliga och utgör merparten av svampmängden i skogsmarken. De flesta arter är ovanliga och många förekommer bara någon enstaka gång.

Vilka arter finns i min skog?

Olika svampar trivs i olika skogsmiljöer. Vilka svampar som finns beror på vilka träd som växer där, var i landet beståndet ligger, beståndets ålder och historik samt ytterligare några miljöfaktorer.

Med hjälp av en svampdatabas baserad på över 2000 skogar i hela Sverige kan vi beräkna vilka arter som kan finnas i en skog.

Vi planerar att potentiella förekomster av matsvampar och rödlistade svampar skall framgå i applikationen.

Hur påverkar skogsskötseln artsammansättningen?

Tanken med applikationen är att man med uppgifter om beståndets skogstyp, areal och kanske omgivande bestånd interaktivt skall kunna beräkna och visualisera hur olika skogsskötsel (gallring, slutavverkning, hyggesfria metoder och olika utformad naturvårdshänsyn) potentiellt kan komma att påverka förekomsten och artsammansättningen av svamp under en skogsålder.klicka för olika avverkningsscenarion      
klicka för avverkning

Föredrag om skogens svampar och hur de påverkas av skogsbruk går att se på SLU Play